De verhalendatabase: Auteursrechten

Als je tekst schrijft voor De Verhalendatabase, dan plaats je deze daarmee zowel onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen-licentie (tekst van de licentie) als onder de GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL of GNU/FDL). Eenvoudig gezegd houdt dit in dat iedereen vrij is om de tekst op elke willekeurige wijze te gebruiken en verder te verspreiden, op voorwaarde dat dat ook weer onder de CC-BY-SA en/of GNU/FDL plaatsvindt, en met (eventueel gedeeltelijke) bronvermelding. Mocht je hiermee problemen hebben, dan adviseren we je niet aan De Verhalen-database mee te werken.

Door het plaatsen van materiaal verlies je niet je auteursrechten! Je kunt je materiaal dus verder ook nog op andere manieren verspreiden (op andere sites plaatsen, verkopen, uitgeven ...). Het herroepen van het vrijgeven van je materiaal is evenwel niet mogelijk.

Al het materiaal dat je voor De Verhalen-database schrijft (of anderszins hebt gecreëerd), plaats je dus onder deze licentie. Daarnaast kan je ook door anderen geschreven materiaal opnemen maar alleen als je daar het recht toe hebt. In het algemeen is dat het geval als:

  • Het materiaal in het publiek domein is (dat wil zeggen vrij van auteursrechten).
  • Het materiaal al onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen-licentie (CC-BY-SA) valt.
  • Het materiaal onder de CC-BY-SA én GNU/FDL-licentie valt (bijvoorbeeld materiaal dat je vertaalt van een andere verhalen.
  • Het materiaal valt onder een van de licenties, die is goedgekeurd voor Free Cultural Works, zoals de Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC-BY).

In deze gevallen wordt de oorspronkelijke licentie niet veranderd, zo blijft een tekst die in het publiek domein valt in het publieke domein, ook als ze hier wordt opgenomen. In deze gevallen moet aangegeven worden wie het auteursrecht heeft. De Gebruiksvoorwaarden zeggen:

"U gaat ermee akkoord dat als u tekst importeert onder een CC-BY-SA-licentie die naamsvermelding vereist, u de auteur(s) op een redelijke wijze moet vermelden."
"Het is echter van belang dat u de publieke domein status onder de wetgeving van Nederland als ook voor de wetgeving in andere landen bevestigt. Wanneer u inhoud uit het publieke domein bijdraagt, garandeert u dat het materiaal zich daadwerkelijk in het publieke domein bevindt, en gaat u akkoord met het op de correcte wijze daarvan labelen."

Materiaal dat niet onder de CC-BY-SA en GFDL valt

Nu komt het voor dat er materiaal is dat weliswaar niet onder de GFDL valt, maar overigens wel in De Verhalen-database gebruikt mag worden. Materiaal kan bijvoorbeeld vrij bruikbaar zijn, maar alleen voor niet-commercieel gebruik. Helaas worden afbeeldingen en pagina's, waarvan enkel niet-commercieel gebruik is toegestaan, niet toegelaten op De Verhalen-database. Het keurmerk 'Approved for Free Cultural Works' maakt duidelijk welke eindgebruikerslicenties voldoende overeenkomen met de licentie, die De Verhalen-database gebruikt. Een voorbeeld is materiaal dat vrij bruikbaar is met bronvermelding: omdat de CC-BY-SA en GNU/FDL ook vereisten van bronvermelding bevat, wordt dit beschouwd als verenigbaar met de CC-BY-SA / GNU/FDL; als er bronvermelding is, wordt dat genoeg geacht.

Hoe lang is een werk beschermd?

De bescherming door het auteursrecht is beperkt in de tijd. Als algemene regel geldt dat het werk beschermd is tot 70 jaar na de dood van de auteur (of na de dood van de laatste overlevende auteur in geval van samenwerking). Dit betekent bijvoorbeeld dat de bladmuziek van de concerto's van Mozart niet langer door het auteursrecht zijn beschermd en dat je ze kunt reproduceren zonder dat je daarvoor de toestemming nodig hebt van de erfgenamen van Mozart. Wel moet soms rekening gehouden worden met de rechten van de uitgevers. Voor anonieme werken en pseudoniemen eindigen de rechten 70 jaar na de geoorloofde bekendmaking van het werk. Voor postume werken eindigen de rechten 25 jaar na de geoorloofde bekendmaking of mededeling aan het publiek. Geef bij gebruik bij teksten waarvan de rechten zijn geëindigd (doordat ze tot het publiek domein behoren of zijn vrijgeven onder een bepaalde licentie) in artikelen duidelijk aan om welk deel van de tekst het gaat.

Als iemand vrijgegeven tekst publiceert op De Verhalen-database

Het is (voor de Nederlandse wet) strafbaar om u voor te doen als oorspronkelijke auteur van tekst die u niet zelf geschreven heeft (plagiaat). Als u tekst kopieert die is vrijgegeven door de oorspronkelijke auteur(s) of waarop geen auteursrechten meer rusten, vermeld dit dan expliciet in het betreffende artikel. Het wordt door de gemeenschap als onwenselijk gezien om te volstaan met een eenvoudige vermelding van de bron, hiermee kan namelijk onterecht de indruk gewekt worden dat de tekst zelf geschreven is in plaats van gekopieerd. Dit kan op verschillende manieren bijvoorbeeld - door naast het vermelden van de bron - in te springen in de tekst en een bladzijdenummer onderaan de pagina te vermelden.
Bekijk ook of de tekst voldoende relevant is om in het verhaal vermeld te worden. Zorg dat je de teksten correct overneemt en niet zodanig aanpast dat de oorspronkelijke essentie, bedoeling en context verloren gaat.

Als iemand overneemt van De Verhalen-database

Er zijn websites die tekst overnemen van De Verhalen-database. In beginsel is dat toegestaan, mits het nieuwe werk ook onder de CC-BY-SA of GFDL valt. Een goede praktijk in zo een geval is dat er een link staat naar het De Verhalen-database-artikel, en de vermelding CC-BY-SA / GNU/FDL. Als je een kloon aantreft waarbij dat niet correct gedaan is, kan de volgende standaardbrief gestuurd worden naar de webmaster:

Geachte heer/mevrouw .....,
Ik heb gemerkt dat u voor uw website gebruik maakt van artikelen uit de Nederlandstalige De Verhalen-database. Op uw pagina http://... staat bijvoorbeeld een tekst die volledig bestaat uit een (oude) versie van het De Verhalen-database-artikel http://www.oorlogsgraven.nl/... . Dit juichen wij toe, maar er zit een eenvoudige voorwaarde aan vast, waaraan u nog niet heeft voldaan.
De Oorlogsgravenstichting streeft ernaar informatie vrij te verspreiden en voor iedereen beschikbaar te maken. Het is echter noodzakelijk dat de ontvanger, u dus, zich hierbij aan de regels van de "Creative Commons Naamsvermelding/Gelijkdelen-licentie (CC-BY-SA)" of de "GNU Free Documentation Licence (GFDL)" (vrij vertaald: GNU-licentie voor vrije documentatie) houdt. Als u dat niet doet, schendt u de auteursrechten van de schrijvers van het artikel. Doel van de CC-BY-SA en GFDL is, vereenvoudigd gezegd, dat het vrij zijn van de tekst niet verloren gaat, dat wil zeggen, dat iedereen ook weer van uw site de tekst (inclusief eventuele wijzigingen) kan overnemen. De tekst van de CC-BY-SA is te vinden op http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl, die van de GFDL is te vinden op http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.
Wie een artikel overneemt moet vermelden dat de tekst vrijgegeven wordt onder de CC-BY-SA en/of GFDL. Dit is een van de belangrijkste voorwaarden van De Verhalen-database. U mag zelf kiezen of u wilt voldoen aan de voorwaarden van de CC-BY-SA of die van de GFDL. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door onder elke van De Verhalen-database overgenomen pagina te linken naar het oorspronkelijke artikel van De Verhalen-database, te vermelden onder welke licentie de pagina valt en minstens te linken naar de licentie, het hebben van een kopie van de licentie op uw eigen server is, zeker bij de GFDL, zeer welkom. Een voorbeeld van bronvermelding:
Deze pagina is afkomstig van De Verhalen-database en valt onder de CC-BY-SA-3.0 (of GFDL)
Alvast bedankt voor uw samenwerking,
Vriendelijke groet

Als iemand iets vrij wil geven voor De Verhalen-database

Soms is iemand bereid om een tekst vrij te geven onder de voorwaarden die De Verhalen-database hanteert, maar doet men dit niet op de juiste manier, bijvoorbeeld in de lopende tekst van het artikel.
Een simpele manier om de inhoud van een webpagina geschikt te maken voor De Verhalen-database, is het vermelden van de volgende tekst onderaan de pagina: "De inhoud van deze pagina is beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL". Deze tekst vervangt "© Copyright 20XX". Daarmee kan eenieder, en dus ook de bewerkers van De Verhalen-database, de tekst overnemen, met behoud van de auteursrechten voor de originele auteur. Ook moet er volgens de licentie altijd gebruik gemaakt worden van bronvermelding.

Om een andere gebruiker op de juiste wijze van vrijgeven te attenderen, kan men ook gebruik maken van onderstaand voorbeeldbericht. Bedenk daarbij dat sommige gebruikers (zoals anoniemen) niet meer terug zullen keren op De Verhalen-database en dat contact via e-mail hierom de voorkeur heeft.

Beste ...,
Op 16 januari heeft u op http://www.oorlogsgraven.nl/... aangegeven de eigenaar van de website http://www......nl te zijn en akkoord te gaan met de plaatsing van de tekst http://www.oorlogsgraven.nl/..., gekopieerd van de eerder genoemde website. Dit is echter nog niet voldoende voor De Verhalen-database: het artikel is hierom op de verwijderlijst geplaatst en dit geeft u 2 weken de tijd om aan de volgende eis te voldoen.
Voor een plaatsing op De Verhalen-database moet een tekst vrijgegeven worden onder de voorwaarden van de Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen (ook wel CC-BY-SA genaamd). Het doel van de CC-BY-SA is, vereenvoudigd gezegd, tekstmateriaal onder bepaalde voorwaarden vrij verspreidbaar maken. Dat wil zeggen, dat iedereen de tekst (inclusief eventuele wijzigingen) kan overnemen. De volledige tekst van de CC-BY-SA is te vinden op http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl. Omdat de tekst op De Verhalen-database ook onder de GNU Free Documentation License (ook wel GFDL) beschikbaar is, raden we aan de tekst ook onder deze licentie vrij te geven (zie http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html).
Een mail vanaf een e-mailadres duidelijk verbonden met de website of organisatie en de verklaring kunt u sturen naar oorlogsgravenstichting.nl. Mochten er nog vragen zijn, dan zullen zij u hier verder mee helpen. Mochten er geen verdere problemen zijn, dan zal het sjabloon van het verhaal verwijderd worden.

 

Stijl en formaat

De Verhalen-database is niet een papieren boekwerk, met een vast formaat of een vaste lengte voor artikelen. De Verhalen-database kan in principe oneindig groeien. Dat wil niet zeggen dat zomaar elk onderwerp een eigen pagina mag krijgen of dat heel lange verhalen ook daadwerkelijk een goed idee zijn.

Inhoud

Opstellen die je eigen ideeën over een onderwerp weergeven: De Verhalen-database is er om de canon van de menselijke herinnering weer te geven; daar kan jouw idee toevallig tussen zitten, maar De Verhalen-database zijn niet de plaats voor verkondigingen van jouw persoonlijke overtuigingen.

Een propagandaplatform

Het doel is om persoonlijke herinneringen vast te leggen, niet om te discussiëren en kletsen. Een verhaal kan wel melden wat de diverse opinies zijn(bij controversiële onderwerpen kan dat zelfs noodzakelijk zijn), maar is niet in balans als je maar één van die opinies aanhaalt. Als je dit doet moet je uiteraard bronnen citeren. Blijf alsjeblieft streven naar een zo groot mogelijke objectiviteit. Als je mensen wilt overtuigen van je eigen mening en ideeën kun je je ei beter kwijt op een blog of een socialemediawebsite.

Een reclamezuil

Een artikel van De Verhalen-database mag geen aanprijzing zijn voor een product of een dienst, ook externe links naar websites die alleen iets verkopen zijn niet toegestaan.

Los zand

De Verhalen-database is niet bedoeld als opbergdoos voor losse onderdelen, ook niet als die wel in een verhaal zouden passen en daar te zijner tijd deel van uit zouden kunnen gaan maken, zoals:

Een verzameling van externe links

Opnieuw, dit kan zeker wel een onderdeel van een pagina zijn, niet het artikel zelf. Ook niet goed is een lijst van tien links onder een verhaal van drie regels. De Verhalen-database is geen plek om je eigen website te promoten.

Een bewaarplaats voor media

Voor media (afbeeldingen, geluidsfragmenten...) die geüpload worden houdt dit in dat ze ook werkelijk gebruikt worden op andere pagina's, zo niet kunnen ze misschien nog op Wikimedia Commons geplaatst worden.

Een glazen bol

De Verhalen-database is geen verzameling onverifieerbare speculatie. Een artikel of verhaal over een gebeurtenis is alleen De Verhalen-database waardig als het bijna zeker is dat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de informatie betrouwbaar is.

Gemeenschap

Democratie

De Verhalen-database werkt op basis van consensus, niet op basis van stemmen. Argumenten horen het uitgangspunt te zijn bij een discussie. Soms kan er wel een opiniepeiling gehouden worden, maar die heeft verder geen consequenties. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een bindende stemming worden gehouden. De Verhalen-database is geen experiment in wat voor soort samenwerkingsvorm dan ook.

Bureaucratie

De Verhalen-database is geen rechtbank, en de regels zijn niet het doel van de gemeenschap. Het is niet de bedoeling dat er veel onnodige instructies gegeven worden. Een mogelijke procedurele fout bij het plaatsen van iets, zoals een idee of een nominatie, is geen reden om dat voorstel ongeldig te verklaren. Volg de geest, niet de letter, van regels, richtlijnen en procedures, als je denkt dat ze tegenstrijdig zijn. Als de regels in de weg zitten bij het opbouwen van De Verhalen-database mogen ze genegeerd worden (met uitzondering van de kernrichtlijnen zoals Verifieerbaarheid en Neutraliteit). Onenigheden moeten opgelost worden door middel van een op consensus gebaseerde discussie, niet door het blijven vasthouden aan regeltjes en procedures.

Slagveld

De Verhalen-database is niet de plaats om gevechten te voeren. Geen gevechten die van elders geïmporteerd worden en geen gevechten die hier worden gestart. Het is de bedoeling aan de Verhalen-database te werken en daarbij voorkomend en constructief met andere gebruikers om te gaan. Als andere gebruikers zich daar niet aan houden is dat nog geen reden om tot hun niveau af te dalen en het gevecht aan te gaan. Er zijn andere middelen om die andere gebruikers op hun gedrag aan te spreken of op het rechte pad te brengen.

Verplichting

Al het werk aan De Verhalen-database gebeurt op vrijwillige basis. Het is uit den boze om een andere gebruiker onder druk te zetten een bepaalde bijdrage te leveren. Ook is eenieder altijd vrij om op te houden mee te werken aan De Verhalen-database.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op

De website van de Oorlogsgravenstichting maakt gebruik van cookies. Hierdoor wordt onze website gebruikersvriendelijker en kunnen we u beter van dienst zijn.